סימניות
דיאורדנא יקחשמ

דיאורדנא יקחשמ

.םירגובמו רעונ ינב ,םידלי לש ירקיעה רודיבה דחא אוה םניחב דיאורדנ .םידיינ םיעוצעצ םירכמתמ רתויו רתוי םירגובמ םישנא םג .תופדעהלו םיישיא םיסרטניאל םיאתמש והשמ אוצמל לוכי התא ,בצמ לכב .ףוחה לסרודכ וא לגרודכ לש גוס ,גיד רוטלומיס שי םירחא ,םימוד םיעו .הטיח םע הדש עורזל וא םיטסירורט לש היפונכ םע דדומתהל ,המוז וא תו
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים םָדָא יּומְד לפי קטגוריה:

Android רובע קחשמה לש קתרמה םלועה

.בשחמ יעוצעצל המרופטלפו בשחמ-ינימ ,ינורטקלא רפס ,הידפולקיצנא ,תו .רתויב םיאשונש םינוויכה תא רוחבל תולקב ולכוי םלוכו ,דיאורדנא לע

.בוהאה םיעוצעצ לש ףסוא אוה דחא םוקמב וישכע .יניצר תודיח רותפל תוילאוטריו תואקתפרה תונהילו ,חור בצמל םתוא חו

.ךלש חוורה רובע תוחפ םיבער םניאש םייתימא םינקחש םע רשקתל לכות ,ט

.תוחיש רובע קיפסמ היהי םינצחל רותפכ םע הנשיה היגולונכטה יכ ,הז ת

.הנוכנה האצותה לע םיחבש לבקלו אשונה תא ןייצל ידכ םיאתב תויתואה ת .תואמגוד רותפלו םיעבצ דומלל ,םילזאפ ףיסוהל ,םיטקייבוא שפחל ,תודי .םיקפוסמ דיאורדנא רובע םהלש םיקחשמה ליג לכב יכ ,םמעתשהל םירוהו ם

.םיב םירוזפה םייאה לע רתוי תובר תומישמ םילשהל םינוש םייוקיש לשבל

.םייחה לש םינוש םימוחתב תורושקה תולאש לע תונעל ךירצ התא ובש ,דיא

.קורי טובור ידי לע שמיש ןופלט לכב טעמכ םיאצמנ ףיכ לש םימוד םירוז

.תוריז טרופס וא הנפוא ,קשנ ,םיטובור ,תויח ,םידלי ,תודעסמ לע םיעו .יקלח םולשת תויורשפא םע וא םניחב ,יח ןקחש וא בשחמה דגנ קחשל לוכי .םינוכדעו ןכדועמ ראשיהל ,םירחא םישנא תוכהל ךלשמ תומושר רדגה .ןיינעמ רתויו רתוי רודיב עיצמו ,ךתיא דימת ילאוטריווה םלועה

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more