סימניות

משחק יסאלק טמחש באינטרנט

                                  Chess Classic קחשמ

יסאלק טמחש (Chess Classic):

.יסאלק טמחש קחשמה לש הקיסאלקה הווחמ תתל ואוב .טמחש - הירוטסיה תונש האמ םע קחשמ םכל םיגיצמ ונא .הלועמ ןורכיזו הדח תיטילנא חומ שי ףיכ הז הטילש ול שיש ימ .שארמ הברה ךלש םיכלהמה תא ןנכתל ךילע ,ןבלו רוחש עבורמ חול לע תוי .ןושארה דעצהמ היגטרטסאה תא םיעבוקו הפ לעב םיקחשמה לכ תא םיריכמ ם .חצנל הבהאו ידגאה חולה קחשמה תא ריכהל רתויב הבוטה ךרדה אוה ונלש
" "