סימניות
IO יקחשמ

IO יקחשמ

.תקתרמ הלועפהו תוטשפה ללגב םיירלופופ הגמ וכפה IO יקחשמ .םולשת אלל ןיטולחל לוכי התא םתוא קחש .םיחפוק םיבור םע הצימא תילכמ וא ,הנכס לש הרקמב םיקלחתמ םה םירחא םימוטא לש םתטי .רשפאה לככ םיבירי רתויש המכ דימשהלו רתויב לודגה תויהל ,דורשל ידכ - תירקיעה הרט .היוצרה האצותה תא איבהל ידכ םינומיא ךירצש לבא ,קיפסמ השק רחאה ינפ לע םתונוילע .םולשתב הכורכ הניא תומדה לש הנומת תריחב
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים IO יקחשמ לפי קטגוריה:

10000Game IO ו קתרל captivate .םכרע תא חיכוהל ידכ ןמז קיפסמ גורידה לש רתויב תוהובגה תומרב םיקז

.בושו בוש הירוחאמ ,עיפומ בורקב האבה האבה ,שודיחה תובקעב ,ןכש ,רמ .דורשל םתלוכי תא חיכוהל שי בוש םינקחשה ובש ,םישדח םיאנת רוציל םי

.ןבל רודכ גישהל םיסנמ םלוכ ובש ,Haxbal ב וא הפוריא עיבגב תוכזל ה

.ביואל קזנ םורגלו תוירי ברק ךותב תומל אל הסנמ ,הלש םיינויחה םיבא

.םהלש םירחתמה תא סורהל ץצורתמ םיריצו םינודעומ םע םירבגו םיגניקיו

.םירחא לע םויא ומצע גציימ רבכו ,רתוי תויהל ךפוה הז

.םיקנטה ףוסיאל תשדקומ תדחוימ בל תמושת
.ראקנאט ,סראווקנאט ,פיד io, היצליפמוק הוואגב םה סקנט ברק וד םיקנט. ?ביואה תא סורהל ,תוקיטקטו תוכורא תונכה אלל ימלוע ברק ןגראל אל המ .תופסונ תונוכת לבקל ידכ חתופמ תויהל בייח ךלש הקינכטה

.םיעוצעצ תריצי לש םוחתב םינושארה הידעצ תא םיאור ונחנאו ,בשחמה ןד .הזה בלשה תא רכוזו דרש רשא ,םירגובמה רודל תנבומ וז היגלטסונ .תיתנפוא המגמ ,ןיינעמ ,ירוקמ ןורתפ ומכ "לסקיפ הקיפרג" לש העפותהמ

.םיעוצעצ לש הנוכת דוע איה ההובג תוריהמ .חצנלו דורשל תוסנל ,בצמל תוריהמב ביגהל ,ינרע תויהל ץלאנ דימת ןקח

:הככ ףיכ לש תונוכתה תא עיבהל לוכי התא ,תיתיצמת הרוצב
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more