סימניות
Begalki יקחשמ

Begalki יקחשמ

.םימייקה םירנא'זה לכ לש רתויב תימנידה הקתפרה Begalki םניח םינווקמ םיקחשמ .תובכרומ לש תוהובג תומר םע םירגובמו ,הלק הלעפה םע םידליל םיקפנומ םה .ןוציחה ללחב וליפאו ,םירוגס תורעמו םיכובמ תוהמ לע ץורל לוכי התא .הזב הז תורחתהל וא תחא הנועבו תעב וא תויומדה םהבש ,ינשל םיקחשמ לש תובר תויורשפ .ילאוטריווה םלועב קר םייחש םיינוימד םירוצי וא תויצמינא יבכוכ ,טרסב תונצס לש םי
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים Begalki לפי קטגוריה:

begalki

םיקחשמDogoni .תונבו םינב begalki יקחשמ עיצמ ןכלו ,הז םע םימיכסמ ונחנאו ,םייח איה העונת

.תוריהמב תונקסמ קיסהל ,תונקסמ קיפהל םילגוסמ השעמל ,דואמ םימכח םידיינ םישנא יכ .םימיהדמ תונויער המכ ריאשה דימת אוה ,רהמ בשוחש ימ יכ ,םיניינעמ םיעוריא אלמ הז

.םינוש םיקחרמב םינותרמ ףתתשהלו ,ןמזה לכ םיישיא םיעוציב רפשל םינמאתמש םיצר ינוד .םירטמוליק האמ ךרואל ןובשחו םימי המכ ךשמיהל םימיוסמ םיעזג .םניחב הזה קחשמה begalki ,םהלשמ ןודעומ חווטב םידהוא ונרצי םג ונחנא

.תורדסו תוריוצמ תויומד ןוגכ ,תורכומ תויומד םע עשעתשהל ,הז תא תושעל דחוימב ןיינ

.יגאש רבחל רוזעל ידכ ,םילושכמ לעמ ץופקל ,םיטירפ ףוסאל :תחא הנועבו תעב תופסונ ת

.עסמל וירמ עייסל ידכ תובר תויונמדזה ךל היהת אלו ,ראוטרפרה אוה קחשמ תריירק לש ן .םיביוא ףדורו ,חוכ לש בהזה תועבט ףוסיא ,םיליעפ םייח ליבומ םגש ,קינוס דופיקה לע

.קבדמ דואמ אוה טראב תערצ יכ ,ןוירבה ב ףתוש ךפוה יבויח יכה דליה הז םיזעונה םע .וירחא םירויש םימעוז םיחרזאמ חרוב אוה ,תיבה לש עלק ןולח וא ןולח ,הרונמ ירבוש .הווהב םג אוה 10 ןב ירלופופ רוביג .םילושכמה לכ לעמ ץופקל ךירצ ןפואבו ,תויורחתב קלח תחקל ,וילגרו ץר אוה .ןפוד אצוי ןוחצינ ונל איבהל ,ךלש ןויצה קחשמב תודוקנ םילשמ לולסמה לש החלצהב רבע

.ימ טולשי ימ טילחהל רבח םע התאו ,תויומד יתש ךל שי .תרחא ןקחש תומד ,םיצח ישקמ לע לבקתמ .הלועפה לש הייפיצו תושגרתה םע םייתפשה תא ךושנל לכ ,הלחתהב רבכ .ופילחה תויהל לוכי דיספמהו חצנמה האבה םעפב יכ ,הסובת לבקל לגוסמ תויהל בייח דיס

.הלצה תולועפב קלח תחקלו ,לגנו'גב יובח ,םייאבצ םיסיסב ורקבת

:תוארונה תוצלפמ קחרתהל ךירצ םימעפלו ,םיברה טרופס יעוריא הכחמ התא .תונוש םעט תופדעה םע םינקחש השקבב רשא םיניינעמ םישיחרת הברה ונל שי

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more