סימניות
תורענל םינופ יקחשמ

תורענל םינופ יקחשמ

.יח ינופ תויהל םיצור ויה םה ,םהלש תינוכמה לע םימלוח םידלי וישכע .ינופ םניח םינווקמ םיקחשמ ךל גיצהל םיחמש ונחנא זא ,םידומח הלאה ם .תונשי תוסרפ הנשתו ותוורפ תא שירבת ,תותשקו תומצב ותוא שבלת ,ויתו .םיצורימב קלח תחקל וליפאו ךילע בוכרל חמש אוה .תויחל םירחא םסק םירוציו pegasi ,ןרקדח ,ינופ יסוס םש ,תשק רובע ם
4.3 1 2 3 4 5 (Total 14)

משחקים סוס קטן לפי קטגוריה:

םוסק םיקחשמ ינופ

.לצב הוולשב תמנמנמ הדובעה ירחאו ,החכות אלל םיקראפב םידליה תא םיל .תובוצע םייניע םע דימת לבא ,םידומח ךכ לכ םה הלא םיסוס ינימ .קבחלו טרחתהל ,ףטלל םיצור םה .ראוד תריסמל וא הלסורקה לע םידלי לוגלגל ,תורוטקירק ירוביגל םיכפו .ףיכ הלאה םיקחשמה םע תרתוכה לש םיעובק םיחרוא וכפה דימ תונבה ,ינו .לפטלו םע קחשל ,שבלתהל לוכי התא ובש ,םהלשמ סוס שי םלוכל וישכע

.הטבחו תובע בערו ךורא קרסמ ,םיירט םימו ןוזמ עיצמ ,לפטל םיכירצ םה .ץופקל םילוכי םה וכרדש ץפוק םיעוצעצ םע לודג הזחמ תויהל ךירצ ןכלו .םיעזגב ףתתשהל ןויערה תא לבקל חמשי אוה ,רשואמ ינופה םא .תויורחתב םיביהרמ תואריהל םיאנ םירזיבאו ףכוא רובע ונלש תונחב שפח .םיבהוא םיסוסה לכש קותמ רזג םע דחי ןוחצינה תא גוגחל ,ץורימה תא ח .םינוש םיעבצב ותוא רייצש רחאל ,ינופ לש היצמרופסנרט קוסעל רשפא ןי .ףוגה לע הפי הנומת םישל לוכי התאו ,םינוש םינווגב ילידג תא ךופה .םייח ילעב רובע רופיא וליפא שי ,ילאוטריווה םלועב רתומ הברה זאמ .םיינזואה ךרד םיליגע תחקלו ,cilia תכראה ידי לע ,רתוי וליפא ינופה .יטנגלא ,ינועבצ ותוא ךפוהש המ ,דבל עובצ תויהל לוכי רשא ,ףיכ הלסו .תותשקו םירודכ ,םינוטרס ו םיטרס ,תובבלו םיבכוכ ,םיצצונ שמתשהל ןמ .הפי המתר לש םידגבבו הנוש עבצב היהי ידוחיי הארנ סוס לכ ואוב .רזעיהל םיכירצ םהו ,תולחל םימעפל ,םייח ינופ יסוס ומכ ,ילאוטריו 1 .השדח הסרפ םוקמב ןבאה יקולח תא ריסהל ,קודס אוה רפוטה םא .חיט ליחהלו רועה לע םיכתחב לפטל ,םיינישב לפטלו םיינזואה תא וקנ

.םיטושפ םירישעלו תוכיסנל קר הנימז התיה איהש יפכ ,הלש הוורואה תא

.התע הז קרוסמ רמצ םתכה אל אוהש ךכ ,תילולשה תא בגנל ,םימ לש ילד ל .הרטמל םאתהב םתוא םשיילו םיטקייבוא שפחל ידכ תורחא תומישמ עצבל ךר

.ךלש סוסה םע תומושר עובקל ןנוכתהלו ,ונלש םיצורמה לולסמל ךלוה .ןוחצינל ליבוהל טלחהב ןימא ףתוש ,ךלש ןמאנה רבחל ךופהי אוהו ,ותיא .ליבקמב גזמתהל ,םיבכורו ינופ יסוס םג ,םלוכ רשאכ ,דחא םלש ךותל גז

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more