סימניות
משחקים לשני שחקנים

משחקים לשני שחקנים

.דחא ןיינעמ רשאמ תוזיזפויתשבםניחב תשרב םיקחשמ קחשל

.תואבצ דקפל וליפאוקויד תמרבתורחתהל ,ףרוטמ ץורמןגראל לוכי התא .םידדצה ינש תא ןיינעל לוכישקתרמ קחשמ שי אשונ לכב .רתוי םידומח םירבד תונקל הסנמ ,רבח םע תוינק תושעל וא ,םיסונמ םיטפושלש תעדה תוו .יתימא רבחשי םא תשגרמ הקתפרהומכ ןיאו

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים יתש רובע םיקחשמ לפי קטגוריה:

משחקים לשני שחקניםמשחקים לשני שחקנים

.תכשומ וזה הירוגטקה תא השועש המ הז ,ףיצר עוציב וא / ו תינמז וב ת .וניבי ןוריט שמתשמ וליפא רשא ,חונ דואמ לבא ,בחרומ גוויס ,יביטיאו .םיספדהו םישודיח םע באשמל םינוכדעו םינורחאה םינוכדעה תא וכירעי ם

.הממיב תועש 24 עובשב םימי 7 םינימז רשא ,100 ינש רובע םיקחש .םיפסונ םימושיי ןיקתהלו דירוהל ךירצ אל ךלש ןקתהה ,הז הרקמב

.םידלי םע תודדומתהב רתויב םיבוטה םירזועה דחאכ לועפל ,םינק .תיבויח הרוצב דליה תא רידגהל הלוכיש האלפנ השפוח אוה םיראומ םיטסו .םייח ילעבב לופיט ,ןיינב ,השבלה ,יוקינ ,לושיב קלחל בל םישל דפקה .םיעדומ רפס יתבב קר ךויחל םימרוג םה ,ליבגהל םיפידע חונמ ירסח םיפ .הדימ התואב שגרמ דייקרא יקחשמ וא ישומיש ןויגיה םילזאפ םע םתוא ףל ! .וישכע ךלש םיתווצה תא עצבל םינכומ השימ ו השאמ ,יר' גו םוט ,10

.בשחמב םיבכרומ םיחיינ 3D יקחשמ תופולח הברה אוצמל ולכות ןאכ :יסאל .היצמינאו הקיפרג לש תפומה תוריציל וליפא היואר תורחת הווהמ םימעפלGames ךמצעב קודבל תועפוהו תושגר הברה איבהל100

.המחלמ וא טרופס תורחת לש שגרמ םתירוגלא דגנ ףתכ לא ףתכ לועפל וא י

.רבד םוש ךירצ אל ןפדפדה קשממ :רוחאמ םיאצמנ תוחונה יא לכ הנקתהה ך .חולל הדמצהל וא תוינמיסל ףיסוהל ףידעש ,ונלש באשמל רבעמו ןפדפדה ל

.קיש םיינרדומ םיקחשמ לש םלועל יתימא ןוכרד םה ,ליגר שמתשמ רובע .םיירהצ הרצק הקספה רובעל ידכ עיגהל תולקב לוכי התא ובש לודג קלח , !הדובעה םוקמב הקיחשו רתי הדובע רובע רתויב הבוטה הפורתה תיתודלי ת

.תונימז תולועפ ןכו ,םידעי ,םימוקימ ,םימייק םיוות לש םישדח םיבולי

:ןפוד יאצוי םניא םינקחש ינשל םיקחשמ 10 ,הקספה אלל בצמב ינשה ב ,ורותב קחשמה לע קחשמה תרקב ל

,תוצובק ןיב הקלח המירז ללכ ךרדב םירשפאמ רתויב םיחלצ .ד);

.םירחא םיבר דועו דראיליב ,ףלוג ,יקוה שי טרופס

,(בכר הגאד ,דיגאת ,היינב רתא) ההובג לוהינו היינב לש

.ךל חונ תע לכב םירבח םע ךירעהל לוכי התא יכ ,םישדח םיטירפ רחא בקו

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more