סימניות

משחק הקניאה תואקתפרה באינטרנט

                                  Inca Adventure קחשמ

הקניאה תואקתפרה (Inca Adventure ):

.ןשיה ןועשה תנשב ונבנש ,הדימריפה לש םינפה תא רוקחל וחלשנ םהלש הנטקה תחלשמה ,הק .ינשל דחא םירזוע ידי לע ,השקה ךרדב הז תא רובעל םהל רוזעל .ןוכנה םוקמל םינעדמ ואיביו דואמ םיליעפ םה ,םיקיתע םינונגנמ ליעפהל םיצפחב שמתשה .הלועפה - חוור ,םיצחה ישקמ ASDW :לוהינ
" "