סימניות

משחק ףרוח תואקתפרה באינטרנט

                                  Winter Adventures קחשמ

ףרוח תואקתפרה (Winter Adventures ):

.םילודג םירואטמ רטמ עגפנ האלפנ םיפרוחה ברע תעיסנ ךלה ןטק שלוג .בהז יבכוכ ףוסאל תונמדזהה תא ץימחהל לוכי אל התא .םיקנעה גלש ירודכ ענמיהלו םילפונ םיבכוכה תא סופתל לכויש ידכ ,רבכעה םע ויתועונת .הנימי וא הלאמש םעפ ידמ עיפומה ,המח הפק סוכ תותשל ןמז שי זא ,קוזיח
" "