סימניות

משחק 1941 Front םיאופקה באינטרנט

                                  1941 Frozen Front קחשמ

1941 Front םיאופקה (1941 Frozen Front):

.םיקנט תקלחמ לע דוקיפה תא תחקלו יטקט ןומיא רובע .הזכ ןולשיכ עונמלו ותוא ףילחהל ךירצ התא ,דמשוה ,הדובע דקמתה םדוקה תווצ .ביוא יקנט אבצ לש טלחומה סרהה תאו םהלש חלצומה םושייה חיטבהל ,תובר תולועפ לומ ב