סימניות

משחק Mineswine באינטרנט

                                  Mineswine קחשמ

Mineswine (Mineswine ):

.היירכה ירוזאל ךישמהלו לועפל ךלוה התא ורובעש דחאה תא רוחבל ,ברקל ךרענ תונידמה .ןבא רבק תבצמ הדמע תורושב ומוקמבו ,הקבאל וצפנ הילייח יכ תוזחל ידכ ביואה תא זיז .חצנל ךרטצת איה ,ביואה תוצצפ תרדגה רוכזלו רבכעה םע ךשמה
" "