סימניות
עגמ ךסמ יקחשמ

עגמ ךסמ יקחשמ

הזדמנות ייחודית לשחק מגע משחק המקוון, ניהול אירועים על ידי הנגיעה אובייקטים על המסך כדי לעבור, אבל הם גם יכולים לעבוד עם העכבר, אלא משום שהם נגישים לכל. תוכל למצוא בהיגיון נושאים המועדף קטגוריה: כדורים, ריצת הנחש, בוהן טיק טק, מבוכים. עבור לסופר מריו במערכה הבאה בצינוק, לשחק החווה ולירות במטרות. בנות מחכה לאיפור, בישול, אופנה, דואגים לחיות מחמד. אתה יהיה נפגש חדי קרן נהדרים, מירוץ במכונות שאבירי מלחמה, כדורגל מצחיק, דיג, הרפתקה בחלל ועוד.
4.5 1 2 3 4 5 (Total 11)

משחקים עגמ ךסמ לפי קטגוריה:

ךתיא דימת םה עגמ יקחשמ

.הלילעה תאו אשונה תכרע תא רחב ,עטקב עיפוהל התאש ךכ ,רבכעה תא וליפא ,םיטלשנ םהש .יפיכ והשמ תושעל ךרוצ שיו ,יונפ ןמז ורצונ רשאכ רוזעל דחוימב לבא ,בצמ לכב םימלש .יאנפה תועשב םהב שמתשהל חמש רגובמה רודה וליפאו ,תנכוסמ לבא ,ליגר אוה תויקחשמ

.תונבו םינב לש םירופיס םג ומכ ,םיאליגה לכב םידליל םיעוצעצ הברה רצי הז תוילסרבי

.םינפ לופיט ,רוקינמ ,רעיש בצעמ ,הלמש בולישב םה ,יתנפוא עגמ םניח םיקחשמב הז םא .םיפסונ םידעילו ףלוג ,הצורמ ,לגרודכ אצמת ,טרופס יקחשמב .רתויב ההובגה תורידתב םישגינ םהו ,םינוש תורוד ברקב ירלופופ – הנהמו רייטיל .םיפלקה םע קחשמ לש תחא הסרג תוחפל שי ,ןמזה לכ שמתשמ התא ובש ,תינורטקלאה תרושקת .םירודכ םה קרפה לע םידמועה םיסרטניאה תאו רמהל תוחנ וניא יכ תפסונ
עוצעצ .םיטנמלא השולש לש בולישה ןמ םתוא ףוסאל וא ,הרואמ ךותב ריתסהל רשפאמ וניאש ,שחנ .ןיינעמו בכרומ רתוי ךילהתה ,חתפנ תמר הלועש לככ ,תודוקנ םיסונוב לש יתימא ףדרמ ו .טירפתל םינבמו םיחותפ לשכ ינונגנמ ,םיפרוטה ינפמ תולוגנרתה לע רומשש ,םיציב ףוסי .שופיחה תויצפואו לכתסהל ןיינעמ .ףייע שיגרמ אלו תוירקיע תומישמה ומכ םינמזומה םיטירפה תא ףוטקל ,םתוא טטושמ תועש .םניחב ןשייח רובע הלאה םיקחשמב קחשל םיבהוא םינקחשהו ,הפי רתוי וליפא ךפה ןמרבמו .רשפאה לככ םתוא סורהל תוצלפמ חרוב ,םיטאריפה רצוא םע תכלל לוכי התא זא .ללוצ קחשמב ימיה ברקה תא רוכזל ךרוצה שי ,קחשמ חטש לש הקיסאלקה לע םירבדמ ונחנא .תוננגוסמ תויתימא תוניפס ,ימי ברק לש הרקמב ומכ ,וא ,םיירוקמה חפנו עבצ ,הארמ ןי

:גשומ אוה ילאוטריווה םלועב .תוננובתהו הבוגתה ,תוישוח םיקחשמ םע הדובע ידכ ךות םיידיה לש תוירוטומ תויונמוימ .ראתמה יווק תניחב ,םיאת לע םיטירפה תא ץיפהל ;תודוקנ םיווקה תא רבחל ;ןורכיז י .טנרטניאב רפע קחשמ עגמ יקחשמ תפיטש ידי ןיזנב בחות ,םהמ ןטק שופיחב podkachivaya .םיינועבצ םירודכ סופתל םיימשב עוצעצ עלקמ לבקל ,םיביכרמה ילכ תא ףוסאל ,רדחב םיט

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more