סימניות

משחק יסאלק תונמא לסקיפ עבצ באינטרנט

                                  Color Pixel Art Classic קחשמ

יסאלק תונמא לסקיפ עבצ (Color Pixel Art Classic):

.יסאלק תונמא לסקיפ עבצ - תיתימא הנתמ וניכה םיקחשמה לש םירצויה ,העיבצ בהואש ימ .םירפסמ ידי לע קר תריוצמ הנומתה הבש ,םילסקיפה תנדסל ךתוא םינימזמ ונא .םישנא ,םיוות תודגאהמ ,םיצפח ,הרובחת ,יטסטנפ םייתימא םה םייח ילעב :הבחר הריחב .הנומת לכ רוציל ןתינ .םילסקיפ - םירפסוממ םיעוביר בכרומ הז יכ ןיחבת התאו םוז ,הריחב רחאל .וז הציקס רובע דחוימב דעונ רשא ,חול אוה תיתחתב .תושגדומ ולש הצובקה הדש לע יכ הארת ,ינועבצ תבית תריחב .עבצה תא אלמלו םהילע ץחל
" "