סימניות
םידליל העיבצ יקחשמ

םידליל העיבצ יקחשמ

.העיבצ םינווקמ םיקחשמ ןיינעמ ,ינועבצ ,רתויב יתריצי לש םניחב קחשל םכתא םינימזמ .םיבר םינווג שי הבש םיעבצ ךותמ םיעבצ םע ותוא אלמל ןכמ רחאלו ,ראתמה ביבס ףחרמ , .הברה ונל שי דימת תונבו םינב רובע תונומתו ,תילאוטריו תשרבמ תחת םייחל םיררועתמ .םהלש יאנפה רובע םידליה לש הפדעה םעטו חור בצמ לכל רומוהו גחה םיאשונ ,עבטו םייח

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים העיבצ יקחשמ לפי קטגוריה:

תויתריציל םידלי תעיבצל םיקחשמ

.דירש רתוי רקי ךכ ,רקי רתוי תויהל ךפוה דליהש לככו ,ןוראה ךותב הדיפקב םינסחואמ .רובצל םיליחתמ םיקחמו תונורפע ,תונורפע ,םינמס ,יצח שומישב םיעבצ ,םידרפנ םינידס .םתוא עבצ םילוכי םהש ךכ ,תונוש תויומד םע תופסונ תונומת חולשל םיכירצ םה ,לדג םי .תועמדו ער חור בצמל תונמדזה ,הידגרטל ךפוה הז ,תקנופמ הנומתה םא .םניח ילאוטריו העיבצ קחשמ תחיתפ ידי לע תולקב ענמיהל לוכי הז
.םישודיח םע םילשהל ןמזה לכ ונחנא יכ ,הז ףיעסב תומקוממ רבכ תוניינעמ תונומת המכ .ןורכיזל המישמ ריבעהל וא היזטנפ עיצמ ,תוריוצמ תויומד םע תרושקת עיצמ םהמ דחא לכ

.יאמצע עוצעצו שופיחה לש רבעמה ךלהמב םייניב המישמ תויהל םילוכי םה .םיריהב םיעבצב אלמ תויהל םה רשא ,ראתמה יווק לש הרוצב קר אל ינפל םיעיפומ םירובי .הפי הכסמ םיכירצ םהו ,רודכה הכסמה תא ףוסאל תובובו םי תונב ,תוכיסנ .םישודקה לכ ליל רובע המויא תומד וא הפי לותח ,רפרפ לש הרוצב םינפה לע קר עובצ תו .םידבוע םייתימא םינמא ךיא ,תוקיודמ תועונת תשרודה ,הנידע הדובעה

:הז ,תונב תעיבצל םיקחשמ ,המגודל ,םינוש םינימ לש םיגיצנ וניינעיש הלאכ שי .ןורחאה ץבש דע ךתוא ריאשהל אל הארשה ןתונו ,ןוויכ לכ רחב .שדח רופיס הז ,םהמ דחא לכ יכ ,והנשמל תכלל םיקיספמ אל ,תחא הנומת תמייסש רחאל .ךמצע דיתעב רויאה לש ראתמה יווק תא רייצל ךירצ התא רשאכ ,םידליל העיבצ קחשמ לש ה .הלחתהב שממ רבכ רויצה תא סורהל דחפת לא זא ,גופס וא קחמ םע קוחמל לק םיחלצומ אל .תילאידיא האצות גישתש דע ,הרטמה לא תכללו ,תונלבס לבקל אוה רקיעה .תועטה תא ןקתל אל לק ךכ לכ הז ריינה לע יכ ,בשחמ יקחשמ לש םלועב קר ירשפא הז ,םי .ןורכיזו תיפצת חתפל םג רשפא ,םיעבצ תרזעב .שדח ןויליג לע ןורכיזה לע רוזחל ןכמ רחאלו ,הנומתה תא הליחת ןנשל ידכ המישמה תא .םילגוסמ םה המ תוארהלו רגתאה תא לבקל םינכומ תויהל םיכירצ םירגובמ םינקחש לבא ,ם .ןנכותמכ ,אצוי הזש דע בוש הז תא תוסנל ,רשפאה לככ תקיודמ הרוצב תירוקמה לע רוזחל

:םיליכמ םיעקר .םהיתוריצי עוציב ,תינוכמה םימושיי לע ליחהל וא עבצ םע ואולמב אלמל ןתינ תונומת

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more