סימניות
טמחש יקחשמ

טמחש יקחשמ

.תשרב רתויב םיקיתווה חולה יקחשממ דחא - תשרב טמחש

.ךלש ביריב תוכזל ידכ ךלש תויגטרטסאה תויונמוימבו ןויגיהב שמתשהל ך .(8x8) טמחש חול לע םינקחשה ינשל םיקלח 16 םע ליחתמ קחשמה .ביריב תוכזל ידכ שמתשהל לוכי התא םהבש םיבוליש יפלא שי .(טמחש רבח ארקנ הז) הנממ טלמיהל לוכי אל אוהש הרישי הפקתהל ידגנה .בשק ,ןונכתו הבישח תויונמוימ ,ךלש חומה תא ןמיא .םלוכל ליג לכב ישומיש תמאב הזה קחשמה ,רורב היה !הז תא קודבת

4.3 1 2 3 4 5 (Total 12)

משחקים שחמט לפי קטגוריה:

םירכממהו םיבכרומה םיישפוחה טמחשה יקחשמ

.תויטנגמ סיסב תויומד םע תדעוצו הנטק הסרג ומכ הארנש ,טמחש טס שי ת .םיאלמ םידמב םילייח תוריכזמו ,תויתרגש אל תוארנ ןמצע תויומדה ךא , .תוליעומ תוצע תתל םינכומ דימת ,םידהוא םיפקומש ,הצמשל םיעודי םינק .םייוניש ורבע ,הפוריאו היסא ,הקירפאב היהשכ ,זא קרו ,הגנרוטא'צ סי .דחא ןקת ףא ולביק אל םיללכהש דע ,המ ןמז חתפתהל וכישמה ןה יכ םא , .טמ :ומכ םייוטיב םיריכמ םלוכ .תמ ךלמה רמולכ ,סרפמ ונילא עיגמ טמחשה ,לש םשה תא קלוחו הלאה םיבי .םהמ הברהו םידהוא תאז לכב ,ביהרמ עפומ םהל אורקל רשפא יאש תורמלו .ןושארה דעצה תא השוע אוה הזה ןבלה ויתסב .הקיטמתמה רקחב רזועו הקיגול ,טקלטניא ,ןורכיז חתפמ קחשמה .בשחמה םע חש קחשל תונמדזהה תא ירזעת ,ףסונ שגפמל שגפיהל לוכי ךניא .םהלש תולוכיל יתימא רגתא הזש םושמ אלא ,םיחלצומ אלהו םיחלצומה םיד .תורחא תועצה הארת ,םייתרוסמה טמחשה יקחשמל ףסונבו ןווגמל תילאוטרי .וילא םישידא םתראשנ םא םג ,קחשמה ןורקע תא לגרתל יותיפב דומעל השק .םיינישה דע תושומח ,םילייח תויומד ,היצמינאה לכב חתפתמ ברקה הדש ל .ספוטה לע םירותפכ וליפאו קשנ ילכ ,םיספ תוארל לוכי התאו ,םיטרפב א .םהירושיכ תא רפשלו ,בשחמה םע חש קחשל תעכ םילוכי ,תיבהמ תאצל םילו .םיפסונ םירישכמ רשפאמ אלו טעמכ טמחשב ןווקמ קחשמש ןוויכמ ,תויומד .המשרה אלל ןווקמ ןפואב טמחש קחשל םיעיצמ ונחנאו ,עובק ףתוש תויהל .ץבושמ חול לע תורבוע הלא תויומד עודמו u200bu200bhow לע גשומ ןיא .בשחמה םע חש קחשל רשפאש םיעדוי םהמ םיטעמ קרו .הזה היגטרטסאה קחשמ יבבוחל ןקרופ קר ,בגא ,הזש .רתויו רתוי םישקל םוי לכ םיכפוהש ,םיניינעמ םיקחשמ המכ קחשל גוז ת .די גשיהב דימת בשחמ .לק בירי הזל אורקל רשפא יאו .יתימא ביוא םע ברקל רשאמ תורחתה חורב רתוי אלמל טמחשה תא םיכפוה ה .םישדוח תוסנל םיקיספמ אל ינורטקלאה חומה תא חצנל הרטמ םיביצמש םיב !ליעוה אלל לכהו .דחא לכ לוכי בשחמ םע טמחש קחש

.תמאב חותפ חומבו שפנ בחורב ןחינש ולש שיאה תא תוכהל לגוסמ קר לבא .בושיחו שארמ ותנכותש תונוכמל דגנתהל לוכי חומה הלא תויוכיא .םייתימא םינקחש רוציל ידכ תיגטרטסא הבישחו בושיח ,תוננובתה בולישב ?יוכיס ךל שי .הסנמ התאש דע עדוי אל התא .םיבאשמה לולכמ לע ןווקמ ןפואב קחשל ולכות טמחשב  , המשרה אלל ןווקמ ןפואב טמחש קחשל תלוכיה תא ךל ןתונ ,עגרכ אצמנ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more