סימניות
הקמד יקחשמ

הקמד יקחשמ

?תשרב טמחשל רתויב הבוטה הביטנרטלאה יהמ

!תשרב םניח הקמד .ךרובע HTML5 הקמד יקחשמ הברה - הז תא קודב .בשחמה וא החפשמה ,םירבחה םע קחשלו דחא רחב .ךחומו בל תמושת ,ןויגה ןמאתש ןוויכמ הנהמ דימת םינקחש לש הקמד 2 .ןוסכלאב קר םיענ םה ,םיקלח יגוס ינש קר שי קחשמבש ןוויכמ טמחש רשא .רתויש המכל םיכלמ ךופהלו ביריה תא חצנל וסנ

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים הָקמַד לפי קטגוריה:

.םידליל הקמד הש דיגהל ,טמחש קחשל עדוי ימ


.םידליה תא וליפא דומלל םלתשמו לק רתוי הברה םהלש קחשמה ,ןכאו .הז ןיינעב ףרה אלל םירפתשמו ,הקמד יקחשמ םע ברעה תועשב תובורק םית .ןבל תכפוה הנושארה היינפהש ךכבו תומוד עבצ תויומדבו חולה לש םינבל

.הז השעו ץחל ,יפיצפס אתל רובעל ידכו ,ותוא ליעפהל ידכ בבשה לע ץחל

.םניחב תויהל םיכירצ םיאתב םיפוצש דחא יאנת קר שי ,וז הלועפל

.ויתובקעב קר לאש ,ה'גאר הזה קחשמה תא רציש םכחהש תרמוא טמחש תריצי .H8 ןורחאה אתה דע האלה ךכו ,A2 -מ םיינש יפ A3 לע םיימעפ A2 -ב דח .םיכסה ,םיימעפ בושחל ילב ה'גאר !םירישע םהינשב הכז אוהו ,64 קר םיאת !ץראה לכב האובת הברה ךכ לכ שיש ררבתהש ובשח םירבזגה לכשכ לבא .ירותסמ תמאב הלאה םיקחשמה לש םסקה .םלשומ יכה טמחשב הכוזש רמגה לש אלו רתויב םדקתמה בשחמה .תשרב םיקמדה תא םג תללוכ וז הירוגטק .לק אל אוה טושפה םדאל ,ןיעל תיארנה תוטשפה תורמל .םילוכי םלוכו טנרטניאב הקמד קחש

.תינמז וב םינקחשהמ םיינשל תרשפאמ הקמד קחשל םיבר םיקחשמב ומכ .בשחמ אלו רכומ םדא תחקל ףידע ,חצנלו עגריהל ידכ ,םויהו .הרוחא רוזחל לוכי התא קחשמה לש וז הסרגב תאז דומלל ידכ הקמד יצח ם .תורחא תובר תויורשפא שולשל תוטויט ,הרידס אל הרוצב םיינוציק םיילו .www ונלש רתאב

.קחשמ-קחשמ com קחשמל תוירשפאה תויורשפאה לכב חונינ רקחל םיאנתה לכ תא אוצמל ו .ףוסניא תושעל תנווקמ הקמד קחשמ רחאל .ןמזה ףולחל וליפא בל םישל ילבמ תועש ךשמב בירי םע םחליהל לוכי התא !היעב ןיא תשרל תלבגומ השיג רשפאמ וניא ךילע בוהאה קחשמב עקוש התא !בר ןמז קחשו בשחמל קחשמה ץבוק תא דרוה .שדחה קחשמל ךכ רחא תצק אובל םכל סאמנ םאו .ןמז ךרואל ךילע םיפדעומה םיקחשמה תא ךל קפסי ונלש גולטקהש םיבשוח .השק הדובע םוי ירחא ךירצ התא המ םיקדוב םינווקמ םיקחשמ לבא

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more