סימניות
םינווקמ םיקחשמ ילייח

םינווקמ םיקחשמ ילייח

.לייח לש דיקפתה תא ומצע לע תוסנל ךילע הליחת ,דקפמ תויהל לבא ,לרנג תויהל םלוח , .םניחב םיקחשמ ילייח קחשל ליחתהל טושפ לוכי התא ,םייח תנכסב םמצע תא ףושחל ךרוצ ן .יתימא רוביג תויהל ןבומכו ,תוקיטקטו תיאבצ היגטרטסא לש ךלש תולוכיה תא דדחל לוכי .טנרטניאב םניחב ירמגל ךופהי תיזחב םחל .םיסוטמ וליפאו הדבכ ,ינוידב םייק הירליטרא אוה ,דואמ םינוש קשנ ילכ שי ,םיקחשמב
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים םילייח לפי קטגוריה:

Games

יתימאה אבצה רובע רודיב :םילייח .תועורק תויכנוקהו ,םיקרוש םירודכה תא ועמש וליפאו ,םינווקמ םיקחשמ .המחלמל ךלהו ,םיצימא םילייח לש אבצ לע דוקיפ חק ,בלב לרנג התא םא .תונכוסמ תומישמ לש הרדס םילשהל ךירצ התא ,ברקה תא חצנל ידכו ,המח .דקפמה ראותל עיגמ ,יתימא ץמוא הארמ התא ,םילייחה לע קחשמה תחיתפ 1

:תויורשפא ךל שי .ךויח רתוי םרוג המיחל תונמוימ רשאכ תויורשפא המכ קר ןה הלא ,םיוות .ןומיר יעלקמו היירי תונוכמ ומכ תוליעיב ומכ ילנויצנבנוק אל קשנב ש .הכלהכ וב םישמתשמ םא ביואב עוגפל הלולע טפנ תרונמ וליפא .רתויב םיבוטה םילייחה לש אבצ סויג ידי לע קר לסחל ןתינ רשא ,החונמ .המזלפ תוברחו disintegators ,רזייל םיחדקא םהיניב ,םינוש קשנ ילכ .חטשב רויסה ,הקזח הניפס לע דוקיפ תחקלו ,המיחל תומישמל חותפ חטש 1 .םיבאשמו םיישומיש םיטירפ תריחב ,הרהזא אלל הז םע דדומתהל ,ןיחבה א .תע לכב םהל העובק השיג רובע גיצה םולשת אלל קחשמה לש םילייחה םיקח ?יונפ ןמז םולשת אלל .המקנ ליחתהל תנמ לע תויטמוטוא קחשמה תאו תרתוכה תא חתפ

.תומישמה תא םילשהל ךילע םישק םיאנתבו ,ץראה רודכ לש הניפ לכב ךתוא .רטמ וליפא רובעי אל םש דויצה תאו ,קשנה תא incapacitate ,םיקדס לכ .המישמה תא םילשהל שי הזכ בצמב םג לבא .דורשל לוכי ישוקב רתויב אמייק םיקדייח קר ובש ,permafrost םיאנתה .חרק ףיטנ ךופהל לולע התאו ,תוריהמב אפוק עונמ ןמשו ןיזנב .רשפאה לככ רהמ הרטמה תא טוקנלו ,העונתב ראשיהל ןמזה לכ הדיחיה ךרד .םיפרוט םייח ילעבו םייסרא םישחנב םיאלמ םישותי וב םוקמ וניאש ףסונ .חטשה תא תוקנלו ,םילבחמ לש סיסבה תא תוסכל ,םיחרזא תונפל ךירצ התא .תושגרתה םיריעצ םירבג לצא ררועתהל ,ןבומכ ,םילייח ,םינבל םיקחשמ .הפצרהמ טוחס תויהל לוכי אלש םדא וליפא ,רוביגל דחא לכ ךופהל הלוכי .םייח תנכס היהי אל ,אוה חותמ המכ הנשמ אל ,בצמהו ,הנשמ אל הז ןאכ .חוטב לע הרימש ךות ,ללכב המחלמו ירי ,קשנ םהלש םיסרטניאה תא קפסל .תויוכזו םהלש תוירוטירטה לע ןגהל ,םירזייח ,יטסטנפ תוצלפמ ,יעבט א

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more