סימניות

משחק Combat Mad יתחנ באינטרנט

                                  Mad Combat Marines קחשמ

Combat Mad יתחנ (Mad Combat Marines ):

.םיפתתשמ הבורמ קחשמ יתחנ ללוכ ,עוצקמה ישנא ברקב רתויב בוטה תא תתל הצור .םלועה יבחר לכמ םיגיצנ קחשל ךדגנ .םיבירי לש םומיסקמ דימשהל אלא ,גרהיהל ךמצעל ןתית לא - הטושפ איה המישמה .יגטרטסא ןפואב בושחל תלוכיו תוזירז ,יטרפ בכר אצמתמ ןכו ,קשנ ילכ לש םיגוס השימח .רתויב הובגה םוקימב םיכוזה תלבט תא רובעלו תודוקנ חיוורהל .CTRL - poluprisedanie ,ללחה - ץופקל ,ןועטל - R ,תוביסנב יוניש קשנ - 1-5 תוחתפ
" "