סימניות

משחק חיפושיות מלחמת 2 באינטרנט

                                  Bug War 2 קחשמ

חיפושיות מלחמת 2 (Bug War 2):

!םיקרח לש םישקה םייחה .שלופ חטשב תוריהמב ךופהל לוכי דואמ םה םינכשה יכ ,יאבצה רטשמה םיאצמנ דימת םה !הבוט היגטרטסא תויהל ךירצ התא ,םריע לש השילפה תא עונמל ידכ .םישלופה דגנ ברקל םתוא ליבוהל אוהו לודג אבצ דלקה ,ריעה תנגהב הנב !הזה םלועה לש לודג יאבצ גיהנמ תויהלו המואה לע םיטלתשמ תואבצה לכ תא םיפיצקמ
" "