סימניות

משחק ברקה תניפ באינטרנט

                                  Battle Area קחשמ

ברקה תניפ (Battle Area ):

.םיבר םישנא וגרהנ ובש ,בוחר תופקתה ןגראלו,םוי ידמ ריעלהחונמ םינתונ אל םילבחמ .םינכוסמ םיעשופ לסחל תולועפ עצבל רשכוה רשא ,ךלש תווצוהתא קר קיספהל םייתורירש ם .בר ןמז ךשמב ךלש העובקה היוולה ויהי םהידיב קשנ ילכ .םוקמב םתוא דימשהל ידכ ,םילבחמ אוצמל תוסנלו םיעוערה תוריקה ךרדוכרד תא השע .ךלש םוקימה תא תוהזל ידכ ידמ םדקומ הז זא ,תושעל ךירצ אל התאש דיחיה רבדה
" "