סימניות

משחק ספינות קרב גלקטי באינטרנט

                                  Intergalactic Battleships קחשמ

ספינות קרב גלקטי (Intergalactic Battleships):

.הז לע עדוי אל ךלש הנידמה אישנו רזה ינפמ היסקלגה תא סורהל תמייאמ ץראה רודכ .הברק תנכס ינפמ ץראה רודכ לע רומשל ךרוצ שי ,ולוכ םלועה ועדי אל תורצה לע דע .לודג קחשמ תולבל קחרמל דע תילולסמ ללח תנחת לא רובע .ביוא ילכ ריתסמ Grid יריוואה בחרמה .ויבשותו ץראה רודכ ינפ לע םהלש תיביסהמ הפקתה וקישה םהש דע רוא תויוריהמ םע םיבי