סימניות

משחק םיחתותו םידדוש באינטרנט

                                  Pirates and Cannons קחשמ

םיחתותו םידדוש (Pirates and Cannons):

.יתימא טאריפ ,םיחלמה לכ הרעס תויהל הצור טלחהב התא זא ,ןטק דרומ םירג םתא םא .תוניפס המכ ךרטצת ,ךכ םשל .ךלש ךרדב םיביואה לכ תא תוקנל ךירצ קר התא זא ,יתימא בנג התא לבא .הז המ וליפאו ,םש םיטאריפ תניפס חתות לע .םיה חטש שובכל ךל עייסמ אוה ןכמ רחאל .תמיוסמ היגטרטסאב םישמתשמ םיחתותהו קחשמה יטריפ ךלש תוניפסה תא רדסמ .עגפ אלל בירי תוראשנ ךלש תוניפסה ךל בושח .ימי ברקב ליחתהל לוכי התא וישכע .ךתוא בזכאי אל ךלש היציאוטניאה לבא ,םידספההו םיחוורה ,תונכסו םיבר תוברק תארקל .תוצצפו םיליט ירי ,חדקאה תא קורזל ,םייעבטה ויביוא לש תוניפסה לכ תא גורהל ןושאר .רקיעב הניפס ררחוש ,לופנל ךירצ ךלש םולשתה ובש םוקמה תא הפמה לע ןמוסמ םודא בלצ .םתוא רערעי ביואה ,לזמ ךל שי םאו ,םישקומ ינש םישל וחכשת לאו חדקאה לש קחשמה ידד .הזכ pomogatorami םע םגש ךכ ,םיינועבצ םימי ברקב קחשל ךירצ התא יכ ריבס הז ןיא .הפמה לש םימל תחתמ ןטקה רוזאה תא רוקחל לוכיש תללוצה תא םישל תחא תונמדזה ךירצ ק .םהלשמ תוצצפ לע ותוא איצוהל םא עדת זא .ךלש ילכ רערעל התאש ינפל ךלש ביריה ,תצק תוהשהל יכ ןכו ,םהל רפסמ אל הז ,לכה ירח .טטושמה טריפה תושתכתה יפתתשמ ילכ רפסמ תאו םיסיטרכ תמצועב לדבהה תא הווהמה ,ישוק .הפמה לע דחא עבורמ דוכלל אל םג רשא ,ליט וא יתרדס תקירז תא להנל החטבב ,דחא םולש .קחשמב חצנמה תאצל התאש לככ ,הפמה לע ויתוניפס otyschesh ביואה לש תודוסה לכ תא ת
" "