סימניות

משחק Fruita 2 בוחסל באינטרנט

                                  Fruita Swipe 2 קחשמ

Fruita 2 בוחסל

Fruita Swipe 2

.2 בוחסל Fruita שגרמ קחשמ לש ינשה קלחה תא םכל םיאיבמ ונחנא םויה ?תוקריו תוריפ לש ןווגמ םילדגמש ונלש םיאלקחה לש רופיסה תא םירכוז .שדח קלח הנוקו ףסכ הברה רבצ ונלש רוביגה ,ןמז ךשמב .התיא הנכהה תדובע תא ליבוה אוה המ ןמז ךשמב .רשפאה לככ רתוי הרופ ךפה תוחנל לוכי אוהש המ לכ השע ללכב - הקפיס ןשד ,םיבשע הקי .שדחה ריצקה ןמז עיגה וישכעו הלש תורפה תא שבל ךכ רחא .ךכב ול ורזעת ךתיא ונחנא .תוריפ לש ןווגמ שי םהבש םיאתב קלוחמ שרגמה ךסמה לע ונינפל .רבכעה וק םע םתוא רבחל םיכירצ ונחנא ,חטשהמ םתוא ריסהל ידכ .ןוסכלאב םג אלא םייכנאו םייקפוא קר אל רבחתהל םילוכי ונחנא .הז לע תודוקנ ךל ןתניי םלעיהל םירבוחמ םיטקייבוא ,הלא תולועפ השעת התאש עגרב ךלש .תוריפ םוחתב תוקנל התאו ,דעצ רחא דעצ זא .תודוקנ לש םיוסמ רפסמ תא דילקת רשאכ םייקתת המרה .ןמזה םות ינפל לכה תושעל ןמז יל תוסנל ידכ ןמז תלבגמ שי יכ חכשת לא .קחשמה לש ידמל ןיינעמ שיחרת 2 קחשמ בוחסל Fruita שי .לזאפ קחשמ ריבעהל הסנמ תיביר םע תולבל ולכוי םיאליגה לכמ םינקחש .ףיכה ליבשב קחשלו ונלש רתאב טנרטניאב 2 בוחסל Fruita חותפל זא

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.

Read more