סימניות

משחק העוב רופיס באינטרנט

                                  Bubble Pop Story קחשמ

העוב רופיס (Bubble Pop Story ):

.יונפה ךנמזב תושעל והשמ ךל שיש ללחה תא אלמל תופייעתמ אל תוינועבצ תועוב .ץצופתהל וא ,תיקפואו תיכנא תוריל לגוסמ ,דחוימ סונוב ירודכ שמתשהל ,ותוא לש רתוי .ןוילעה יקפואה לגרסב םינמוסמ םה ,תומישמ תמרב בוקע .בוש ליחתהל ךירצ םיכלהמ ןיא םהבש םיבצמ רוצית לא
" "