סימניות

משחק אמיגו פנצ'ו באינטרנט

                                  Amigo Pancho קחשמ

אמיגו פנצ'ו (Amigo Pancho ):

.םכתרזעל קוקז ךא ,ןבאה תדוכלממ סוטל תונמדזהרוביגהיל שי ימ םע םינולב ינשכ ררבתה .יבשב ץיצפהל םג לוכי רשא ,ינצוקה סוטקקהמ םתוא ריסהל ,םירודכלםימסח תרסה
" "