סימניות

משחק סטאנוד יטסורפ באינטרנט

                                  Frosty Donuts קחשמ

סטאנוד יטסורפ (Frosty Donuts ):

.ןוסחאל בלשו םיקוניפ אופק םכח ףש רגוא לשבל תוריהמב ןכמ רחאלו תוינגפוסה לע רומש .תוחוקלה תא תרשל םיפאמ לבקל ןמזה עיגה .הצור התאש םיטירפה רוביח ינויער וק תואצוה ריסהל ידכ רבכעה םע הדשה לש ןוכנה בול .לזואו ךלוה ןמזה ,רהמ
" "