סימניות

משחק ןומטמה תא שפח באינטרנט

                                  Treasure Hunt קחשמ

ןומטמה תא שפח

Treasure Hunt

.ףסכ יטישכת קיתע בהז ,תורקי םינבא רובע שופיח תוליעפ ללוכו ,ןומטמה תא שפח קחשמב .רצואה םוקימ לע תודוסה תא חותפל ,סיטרכ רויצ ידי לע םייאה לש תורצואה תא וריתסה .םישק םיבצמב תוריהמב תונוכנה תוטלחהה תא אוצמל תלוכיה תאו םהלש תונמוימה ,תונלבס .אבה רוזאל תלדה תא םיחתופש הלא תא קר שפחל ךירצ התא לבא ,ןח ינבא לש הדשה לכ תא .תיתחתב יקפואה ספה לע האור התאש המישרה .בהזו ןח ינבא לש הרובקה תודיש לש םוקמל ךתוא איבמ ןומטמה תא שפח קחשמ דחא לכ השד .ההז רתוי וא תלת םיטקייבוא לש תודומעו תורוש ביכרהל םיטנמלא דיל הפלחה .היוצרה האצותה תא םיליבומש הלא ועצבש תורתוימ תולועפ לע ןמז וזבזבת לא זא ,טלחהב .ןויגיהבו תוריהבב בושחל קיזי אלו רוויע התא אל ,םיבר םיטביה לע תקחשמ שמשה ,תחרו .ןומטמה תא שפח קחשמה תרטמ תא הווהמה ,ישארה רצואה לא השיג רשפאי תלוביסו רק בושי .בר ןמז ךשמב קחשמהמ תונהיל לכות התאו בורקב היהי אל הז לבא .ןר תועש ןיחבת אל התאש ךכ ,ךשומ קחשמה ,win-win קחשמ רודיב - תופיצרב השולש רנא' .ןופטראמס וא טלבאט :םהמ דחא לכ לע רזחשל םלשומ ןפואב ונלש ינועבצה עוצעצה ,הז תא
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more