סימניות

משחק קחשמ תריז באינטרנט

                                  Match Arena קחשמ

קחשמ תריז (Match Arena):

.תומישמה תא רותפל ידכ תומוקמב םינוש םיטנמלא לש שדחמ רודיס ,םיקתרמ םיקחשמ םע תו .ןיטולחל הנוש המר ךל העיצמ הנרא קחשמ קחשמה .וישכע דבל ךניאו ילאוטריווה םוקיה לא אצוי התא .תיתורחת - השדח תועמשמ שכור קחשמה .קחשמל סנכנ התאש עגרב ,דימ ךל היהי אוהו ,ביריה תא ףוקעל ךיא לע בושחל ךירצ התא .המידק תושדח תורטמ הברהו ,אשדה תא חסכל ,םיינועבצ םירזג ףוסאל .םיטנמלא השולשמ רתוימ תורוש רבחל מ לבקמ התאש םיסונוב שמתשה
" "