סימניות

משחק העוב חור באינטרנט

                                  Bubble Spirit קחשמ

העוב חור (Bubble Spirit):

.ףשאה לש םסקה ןח םיינבוא תא ובנג ,םתיא קחשל ךל עיצהל בוש םה ,ועגרנ אל תוינוגסס .ההובג תוכיאב הריציל םישחל םייוקיש תנכהב םיבושח םהש ,םישיבגה תא ריזחהל הלוכי ה .ליפהל ההז רתוי וא שולש ףוסאל ידכ םירודכ תוריל .םיטנמלא לש תחא הלודג הצובק םיצצופתמ םה ,הצצפה ירודכ ושמתשה