סימניות

משחק Endless תיאשמ באינטרנט

                                  Endless Truck קחשמ

Endless תיאשמ (Endless Truck ):

.תשגרמ הקתפרה ךפוה ליגרה ץורימה םש ,ונלש קחשמה Endless תיאשמ רקבל םכתא םינימזמ .שיבכל הבורק היהת תחא תינוכמ יכ יופצ אל םייוסינ הברה ךכ לכ לומ יכ ,וליפא הז תא .םיררועתמה םילושכמ תוריהמב ביגהל ךלש תלוכיה לש יתימאה ןחבמה ונוכיה .קזח רתוי םתוא ךופהל ידכ - ךפיהל ,ףוגהו די ילגלג רוזיפ םוש ןתונ התא לבא ,אירמה .הציפק - חוורה שקמ לע ,העונת תרקב - ךסמה תיתחתב םיצחה .םתוא ףורגא יוצר הז ןיא ,םילושכמ לעמ ץופקל .דיתעב ךרוצ ויהי םה ,תורעהה תא ופסא .סוטל ךרטצי דיחיה רבדה אל - ץע רדג תועתפה אלמ אוה שיבכה ,תועתפה הברה ךל איבי ת .םילגלג העברא לע םתיא ץופקל הסנ ,תוהובג תופמר הנייהת .הנותחתה תינמיה הניפב םתוא אוצמל לכות ,האבה המישמה תא הנאבת תושדח תומר .ךסומה תונחב הליב ןתינ יכ ףסכ לש םיוסמ םוכס לבקל - שיבכה לע ךתוא ףסאנש ףסכה תפ .ץופקל ןמז יל ןיא יכ םילושכמ םע שוגפ תושגנתה עוריא קזחל ,קלדה לכמ לש חפנב ,עונ .ןימז טנרטניא רוביח םוקמ לכל םתיא ותוא תחקל ךל םירשפאמ םיידוחיי הפש תביתכ יעוצ .קחשמהמ תונהיל
" "