סימניות

משחק Toon 2016 עיבג באינטרנט

                                  Toon Cup 2016 קחשמ

Toon 2016 עיבג (Toon Cup 2016 ):

.לגרודכ תופילא םייקל וטילחה 2016 ורוי לש עקרב םסרופמה ריוצמה טרסה ירוביג .רבכעה םע דבוע ,קחשמה תא חצנל ידכ םהל רוזעלו םידמעומהמ דחא לכ תריחב ידי לע תוו .שרגמה לע םהלש תוגהנתה תוזחל ולכוי ךכ ,םהלש תולוכיה תאו תויומדה לכ תא עדוי התא
" "