סימניות

משחק לגרודכ ורוי הנרא ישאר באינטרנט

                                  Heads Arena Euro Soccer קחשמ

לגרודכ ורוי הנרא ישאר (Heads Arena Euro Soccer ):

.רחב ותואש ,רתויב בוטה לגרודכה שאר םיברועמ םש ,לגרודכה תופילאל םיאב םיכורב .תויתיצמתב ךכ לכ תוארנ ונלש תויומדה ךכ ,םיבושח םיילגרהו שאר ,לגרודכב .רניוו עיבג לבקלו תוביריה תורטמ לש הרובח רובצל ידכ ךלש רוביגה תרזע .הרטמה לא רודכה תא חלש תוזירזבו ביריה תא ףוקעל ול םרוג ,ךלש תומדה תא זיזהל ידכ