סימניות

משחק םייח ילעב תכתמ באינטרנט

                                  Metal Animal קחשמ

םייח ילעב תכתמ (Metal Animal):

.המחלמ לש ידימת בצמב םיאצמנ םהש ןבומכו ,דבלב תויח שי הזה םלועב .וליבשב וז המישמ םע דדומתהל דחא קנט רזוע ,קחשמ תכתמ תויח רדחב וכותל לולצל ךירצ .ביואה לש תודגנתהה לע רבגתהל ,המידק תכלל ךירצ התא ןמזה לכו .םהימחול םישל היהי התא ובש ,םיצירח השולש קנטה תא שי ,ךכ םשל .יאנוכמו ןעלקמ ,grenadier :םתוא לש םיגוס השולש ךל שי Lifetime םיכומנה םיצירחהמ םתרירג ידי לע ךלש םילייחה ןכדעל ןמזה לכ תא ךל היהי , .ישיא ןפואב ךל שי ונממש ירי ,ישאר חדקא שי קנטהו .הנותחתה תינמיה הניפב דחוימ רותפכ שי ךכ םשל .תוינש המכ חקול ןיעטהל ידכ יכ רוכז .ותעונתב ךישמה קנטה לע ךלש תונמוימה לכ םישרוד זא םיסוב ולקתית תעל תעמ יכ הדבוע .יאנוכמ ידי לע שובכ תויהל בייח דחא ץירח יאדוובו םיקוסע ויה קנטה ךותב םיאתה לכ .קחשמ תכתמ יח דרוי דואמ רהמ קנטה ,הז ילב .תומדוקה הטישפ בהז תועבטמ ךלהמב רבצנש תועצמאב ,ךלש קנטה גרדשל לכות ובש ,רגנאהה .ביוא תשביב ךורא קחרמל ךישמהל ךל רשפאתש תגרדושמ היגולונכט לע ךרדל דיימ הז ירחא
" "