סימניות

משחק קולב בכור באינטרנט

                                  Block racer קחשמ

קולב בכור

Block racer

.םיישוח םיקחשמ תחתפתמש השדח תשגרמ קחשמ קולב תבכור העודי הרבח איה ונינפל .םישעוג ץורימ יעונמ לש םלועה ךותל לולצל ךרטצנ תאז לכב .םלועב קזח רתוי שגרמ רתוי תויהל לוכיש הנוכמ .תויאשמ .קחשמ קולב בכור םכל הכחמ הז לכ - תכלל םילוכי םה הבש המצועב םהלש םיעונמה תמהנ .תויאשמב םלועה תופילא יצורמב ףתתשהל לכות םויה .םלועב רתויב הבוטה איה יכ חיכוהל לוכי התא קר וישכעו ,תידוחיי השדח תינוכמ חתפ , .ךלש תינוכמה תא גרדשל ידכ תונמדזהה תא ךל ןתית המר לכ ףוסב יכ ךרדה ךרואל םיטירפ .םירחא םיסונוב לבקל םג ומכ .לדגי רבעמ לע תוינמז תונקתהו תובכרומ לש השדחה המר לכ םע .בשחמה תדלקמב םיצחה ישקמ םע שחרתמ קחשמה לע הטילש .ןיוצמ ילקיסומ יוויל תינועבצ הקיפרג ,קתרמ קחשמ שי (רסייר Block) קולב קחשמ בכ .הזה קחשמב בכורה לש םהלש תופיאשהו םיסרטניאה תא שממל םילוכי םה ובש הלש השינה תא .גאוש יעונמ לש אלפומה םלועה ךותל לולצל ,םהלש םירישכמה דחא םהלש ידכ םושייה תא ד .טנרטניאב תורישי קחשל לוכי התא םא ,ןכ ומכ .קחשמל הסינכב המישרב תונימזה תויתרבחה תותשרה לש ןובשח לכ תועצמאב סנכיהל וא ,םו .הזה קחשמב ןייטצמה ןקחשה ראות לע תורחתהל םג אלא ,קחשמה ךותל םירחא םינקחש ןימזה .רתויב םיבוטה םינקחשה לש ןוילעה סנכיהל לכות ילוא ,עדוי ימו ,ןקחשה ליפורפב היול
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more