סימניות

משחק 11x11 םיקולב באינטרנט

                                  11x11 blocks קחשמ

11x11 םיקולב (11x11 blocks):

.ךלש בלה תמושת תא םיגיצמ ונא רשא ,11x11 םיקולב עיפוה קחשמה ךכ ,בחורו ךרוא תחא .הדשה לע םיקולב ןמ תוכיתח לש יברמה רפסמה תא רידגהל ךירצ התא :ונתשה אל ןקחשה לש .השולש לש תוצובקב ךסמה תיתחתב םיעיפומ םיטנמלא .םוקי אל םישדח ,םהב שמתשמ אל התאש ןמזב .םיקיר םיחוור אלל תודומע וא תורוש אלמ ,ללחה תא תוקנל ידכ .םיאתהל הלוכי הרוצ לכש ךכ ,ילמיסקמ יונפ חטש תא בוזעל דימת ,חצנל םיקולב ונתת לא .רחא טקייבוא ןיקתהל ןתינ אל רשאכ םייתסי קחשמה
" "