סימניות

משחק םיינועבצ םיקולב באינטרנט

                                  Color blocks קחשמ

םיינועבצ םיקולב (Color blocks):

.םיינועבצ םיקולב ןה תוישארה תויומדה ובש קחשמ קחשל איה ןמזה תא ריבעהל רתויב הבו .ךירצ התאש המ קוידב הז - עבצ םיקולב קחשמה .םלוכ לע בוהאה סירטט ללוכ ,םירנא'ז המכ םירבוחמ וב .רוחבל תורשפאה תא ךל שיש ךכ ,ךסמה לש ןותחתה קלחב םיעיפומ תוכיתח שולשו ,הטמל הל .ולוכ קחשמה רוזא לש ךרואב ,תודומע וא תורוש רוציל הסנמ ,שרגמה לע םתוא םיש .תודוקנ לש איש רפסמ ןויצ םוסחל תויומד לש םומיסקמ םקמל הסנ .הדשה תא ןועטל אל וסנ ,םיעיפומ רתוי םיבכרומ םיטקייבוא ,רתוי םיבכרומל הגרדהב ךפ
" "