סימניות

משחק Jewel הללק באינטרנט

                                  Jewel Curse קחשמ

Jewel הללק (Jewel Curse ):

.אלמ ןפואב םירקחנ םניא םירצמב תודימריפה .תדוכלמל לופיל דוביאל תכלל לק ובש ,ףעוסמ ךובמ בכרומ רבקה לש ימינפה וקלח .יפוסניא רשוע םה תונודקיפ םיקחורמ תומוקמב ךותל םירדוח םה ,תורצוע ןניא תורצואה .הללקה םרגיש ילבמ תחקל םילוכי אל םה לבא ,תורקי יצח םינבאב םירטועמ ויתוריקש רדח .ההז רתוי וא השולש לש תורוש תונבל םיקולב ענ אוה - החטבב ריסהל הדיחיה ךרדה
" "