סימניות

משחק סלבאב ילטראמס באינטרנט

                                  Smarty Bubbles קחשמ

סלבאב ילטראמס (Smarty Bubbles):

.תועוב םירויה הלא - םיאלמג םגו םידלי ידי לע קחשל ןתינש םימלשומ םיקחשמ שי .םהב תוריל ןוצרו תוריהב תוינועבצ תועוב קר ,רתוימ רבד םוש ,םיבוכיע אלל ,הרורב ה Ball ball הז תא עונמל איה ךלש המישמה תאו ,תיטירק הדוקנל עיגהל ידכ הטמל לופיל ה
" "