סימניות

משחק Kyodai HD רפרפ באינטרנט

                                  Butterfly Kyodai HD קחשמ

Kyodai HD רפרפ (Butterfly Kyodai HD):

.םירפרפ תעושי תא תושעל ךירצ התאש המ Kyodai רפרפה HD קחשמ .םירפרפ לש םינימ לש בחר ןווגמ םע ,לגנו'גה ךות לא ךלהו ,ךלש ףסואה תא םילשהל טיל .יתפע אל הנכסמה תחא ףנכ עורקל ,ריקה לע חינה רשא ,םיקרח לש בר רפסמ סופתל רבכ חי .םירהממ םא חוטב תוומל ןודינ ,יובש רוזעל לכותש ןכתיי .הדותב ךלש םייפנכב ףפונמ uporhnot הפהפי רפרפ ץחל ,תוהז םייפנכ גוז שפח .הרשי תיווזב הנתומ וק רבח תויהל םילוכי םהש הזכ ןפואב וא בורק םימקוממ תויהל םיכ .בוברע ירותפכ םיפיט םנשי ,ילאמשה חולב
" "