סימניות

משחק סדוו העוב באינטרנט

                                  Bubble Woods קחשמ

סדוו העוב (Bubble Woods):

.רעיה יקמעמב רעי יוניפב רג ןיבור קונו'צלב .םימשה ןמ ותיב לע ותחנ תוינוגסס תועוב יכ אצמ ,רקובב ררועתהשכ .ביבסמ לכה תא וצחמי םה ,המדאל ועיגי םה םא .םלוכ תא דימשהל ךרטצת רעי תועוב קחשמב ונלש רוביגה וישכע .תודדוב תומשאב תוריל לגוסמה חתותב שמתשי אוה ,ךכ םשל .םיהז םירודכ לש לוכשא שפחלו ךסמה לע בורקמ לכתסת .םיחרפ לע זגפ ותואב תוריל ךרטצת םהב .תודוקנ לבקת התאו םימלענ םיטירפה לכ ,עגפ םא
" "