סימניות

משחק Mahjong Dimensions באינטרנט

                                  Mahjong Dimensions קחשמ

Mahjong Dimensions (Mahjong Dimensions):

.תכלה בכוכב םיבבותסמ ןיידע םילפאה עשרה תוחוכו ץראה רודכ ןוזיא תא .הרפסומטאל רוא חוכ לש םינוי תטלופש הנבל היבוקל ךופהת איהו ךלש לו .התוא םיביכרמה היקלחל הלודג היבוק קרפל ךרוצ שי ,ןוכנה ןוויכל התו .רושימ ותואב םיהז םימצע םיאתהל הסנ .יטמרד ןפואב לדגת ץראה רודכ לש היגרנאה ,הייבוק לכ תרסה םע .Mahjong: Dimensions in 3D קחשמל בל ומיש .לופכ לופכ לופיטל קקדזתש איה תועמשמה
" "