סימניות

משחק שב-שש יסאלק באינטרנט

                                  Backgammon Classic קחשמ

שב-שש יסאלק

Backgammon Classic

.שב-שש יסאלק שגרמו שדח קחשמ אוה ןאכ .שב שש רמולכ ,חרזמהמ ועיגה הספוק יקחשמ לש םלועה ךותל ךתוא לובטל היהי יחתפמ ,תא .סרפו םירצמ ,ןאריאמ ונילא עיגה קחשמ לש גוס הז הנושארה םעפה וז ,הדגאה יפל .תוינויגה היגטרטסאו הבישח תחתפמ איה יכ ,הלא תונידמה יטילש ו ,םינטפק אלמ הז .םיליגרה םיללכה םע קחשמה לש יסאלקה הארמה תא ונל שי ,זא .דצ לכב רשע ,העבראו םירשע הרובש ךסמה תבית ,עגמה ינפל .םינקחש תויחונל םיעבצ ינשב םיעובצ םה .תיבה ךות לא םתוא עיסהל ארקנ הז ,חולה לש תמיוסמ הניפב תונבלו ביבס םתוא עיסהל א .וז המישמ םע תוריהמב דדומתהל רתויב ימ םתנבהש תונוחצנ .תויבוק תרזעב םישענ םיכלהמה .ךלהמ תושעלו םתוא קרוז התא .ורשנ תויבוקה לע םירפסמה יפ לע םייתש וא דחא תוכיתח תויהל הלוכי הרבעה .בוש קחשמה ותוא ןיזהל ךירצ התא אוהו ,חולמה אצוי ביואה קפלד ,ולש עוסנל לכות הי .תוכיתח יתש לע םיבבשה תא םישלו םמצע תא חיטבהל תוסנל ידכ ,קופדל םג לוכי התא יכ .םהישעמ תא ןנכתל תוכזה תא חצנל לגוסמ אוה ימ תתלו קחשמה תא ליחתהלו ןחלושה דיל ת .HTML5 תייגולונכט תועצמאב ובתכנ םיקחשמו תודיח לש הירוגטקל ךייש שב שש יסלק קחשמ .ןיוצמ ילקיסומ יווילו ריוצמ הפי הקיפרג תועצמאב וחכשת לאו הריהב הריווא ול םורגל .שב-שש יסלק ינחורה ברקה דחי אובל וחמשי םינקחשה לכ םיבשוח ונחנא .רחאה ןקחשה דגנ םג אלא ,בשחמה דגנ קחשל קר אל תונמדזה שי קחשמה .ךלש םירבחה יסאלק שב-שש קחשמ קחשל םינימזמ זא .רתויב םיבוטה ילאוטקלטניאהו גטרטסאה רובע םמצע ןיבל םהיניב תורחתה תא רדסמ .יוליבה קחשמה תא הנהת
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more