סימניות

משחק !םיעוצעצ קחשמ באינטרנט

                                  Toy Match! קחשמ

!םיעוצעצ קחשמ (Toy Match!):

.םיכרדה לכ תא ףוס ףוס וסרהש ,םישדח חטש יבכר המכ ועיפוה םיעוצעצה .סמוע לכב דומעל ,דואמ דימע תויהל ךירצ יופיצהו תושדח םיכרד תחנהב .םיינוג-בר םיעבורמ םיחירא רוצייל לעפמ חתפנ ךכ םשל !Toy Match ב תוארוה ואלמתו ,תויביסנטניאב דובעל וליחתה םה .רתוי וא םיהז םיטנמלא השולש לש הרושב םתוא םישלו םיחיראה תא ףילחה .רתוי רהמ המרה תא רובעל םכל ורזעיש םינימז םיסונוב ןלהלו ,ןוילעה
" "