סימניות

משחק 2 קרפ :Candyland הרזח באינטרנט

                                  Back to Candyland 2 קחשמ

2 קרפ :Candyland הרזח (Back to Candyland 2):

.הסובתו הממש ואצמ ,הקותמה הכלממב התיבה םירזוחו ,הטנס לש קחרמב תיבב דלומה גח תש .ליווגנז הריטה תוריק םסרכ לקמ לע תוירכוסו םיחרפ סגנ לולסמה תא ורבשו םהלש דלוקו .ןקקל םידדוש ידי רקיב ץראב הארנכ .תומרה לכ ךרד רבוע ,ריעה דילי רזחשל םיקתממ יבשותל הרזע .לבגומ םיכלהמה רפסמ ,ותוא לש רתוי וא השולש לש םיקותמ םירעש ףוסא
" "