סימניות

משחק 1 קרפ :Candyland הרזח באינטרנט

                                  Back to Candyland 1 קחשמ

1 קרפ :Candyland הרזח (Back to Candyland 1 ):

.םיסג םישרק התלע הילא הסינכה יכ ררבתה ךא ,םיקתממה ץראב םהיתבל רוזחל תורהממ תונ .ינועבצה zheleykam תתל ,םירעשה תא חותפל ידכ הכורא ךרד תכלל ךרוצ שי .הריהמה רבעמה תמרב םידחוימ רפוס יקתממ שמתשהל ,עבצ ותוא לש המידקו תוצובק ןתוא ל