סימניות

משחק jetpack רטסאמ באינטרנט

                                  Jetpack Master קחשמ

jetpack רטסאמ (Jetpack Master ):

Jetpacks Tester תוסיט םע ץורל תינויסינ הקידב רובע שדח עפומ שי. .םיילמשח םירודכ ,רזיל תורוק - ןלטק םהמ םיבר ,םימוסחמ ןומה רידגהל לולסמה לע .םירגרובמהו ןתלת ילע ,תועבטמ ףוסיא .תונחב ןוכדעה תא ןיקתהל לכות ,חלצומ רבעמ דוע ירחא .רבכע - לוהינ
" "