סימניות

משחק דמג תלעפה באינטרנט

                                  Dwarf Run קחשמ

דמג תלעפה (Dwarf Run ):

.םירקיה םישיבגה ררגו הרכמב דובעל וכלה םה רשאכ ידמג הווזמה ךותל וספט םיערו םישפ .הליסמה לע תורזופמ ןח ינבא תאו ,םירוח םיאלמ ויה ויסיכ לבא ,רעיה ךות לא ורהימ ם .םיטישכת ףסא רחא דחא ףא אלו ,תומלעיה בל םש אל םילורטה ידכ תוריהמב לועפל ךירצ ה .םירופיש תונקלו םילושכמ ףוקעל ידכ םיצחב להנ
" "