סימניות

משחק הלעפה יובואק רפוס באינטרנט

                                  Super Cowboy Run קחשמ

הלעפה יובואק רפוס (Super Cowboy Run ):

.םידלש תוקורי תוצלפמ שיבכ ידדוש וניא הזו ,םייורק אל םיחרוא עיפוה םולש רדסהב .וילא ורשקתה תוערה תוחורה תאו םימלועה ןיב לטרופ חתפנ םש יא .ןוכנ טלוק שש תוזירז ,תוריהמ ,ישומיש ץמוא ,תוצלפמ תא סורהל ידכ .דועסל ידכ רוצעל ילבמ ,הסונמב תורישי םיביואה םע יובואקה תרזע .ללחב ,םיציח - לוהינ
" "