סימניות

משחק תירוחאה רצחב םירוביג באינטרנט

                                  Backyard Heroes קחשמ

תירוחאה רצחב םירוביג

Backyard Heroes

.םיליגה לכמ םישנא רובע עגמ יקחשמ לש KiZi תרבח תירוחא רצחב הרוביגה עודיה םזיה ן .םינוירב ינפמ ותיב רצחב רמשמה לע דמע הרבחה ורצחב רשאכ תודליה ימי םירכוז ונחנא .ךלש ריעב םייחש םינוירבה לכ תא הרזחב םחליהל ךירצ םישנא המכ לש ךלש תווצ ,טושפ י .ןוירב אל םלועל םהש ךכ ידכ דע ,םלוכ תא דמלל השק אוה ךלש דיקפתהו ,םהידיב קשנ םע .המיחל תוטישו קשנ ,הלשמ תוידוחיי תוטיש שי םהמ דחא לכלש ,תויומד שולש לש ךלש הצו .תוריהזב ודמלי םה .תחא תבב וא דחא תוקינכט םיפקות םהמ המכ ,לכה ירחא .קזנה לכ לע הנגה ינשהו ,תינומה לופיט תלוכיה תא שי תויומדה תחא ומכ .ירשפא הז וישכע ונחנא ירושיכ לש גוס הזיא םירחוב ונא ,הריחבה תינולחמ םיוסמ יפוא .ךלש םיביריה תא ךופהל ךירצ ךלש ץבשה רחאל .המר לכ​​ םע רתוי םישק ויהי תואצוה תוברק יכ רוכז .ךלש תוכמהמ םינוירב ןגהל וא ךב עוגפל לוכיש תומיוסמ תוידוחיי תולוכי םהל היהי ךכ .רבכעה םע וא עגמה ךסמ לע הציחל ידי לע עצבתמו טושפ יד אוה לוהינ .םייחה ומכ תויומדה יכ הארנ ,ולש דחוימו הפי הקיפרג שי תירוחאה רצחב קחשמ םירוביג .ילקיזומה יווילה תחת תעצבתמ הלועפה לכ קר .םינוש םיליגב םיגיצנ תוניינעמ הנייהת תירוחא רצחב רוביג קחשמה ךכ ,ליג תולבגמ ןי .בשחמה וא דיינה ןופלטה ,טלבאטב הדרוהו תנווקמ הרוצב םג הז תא ןגנל לוכי התא .תויתרבח תותשר לש תונובשח תועצמאב םשריהל לכות טנרטניאב רשי קחשמ התא םא .הזה קחשמב רתויב םיקזחה םינקחשה רפסמ תא ןיזהל לוכי התאו ףדב םסרופי ךלש םיגשיהה .הזה קחשמב םיעשרה םינוירבה לכ תא סיבהלו םחליהל ,ךירבח תא ןמזה .תשגרמ הפוקת ףיכ תולבל קר
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more