סימניות

משחק 2 רוביג ללש באינטרנט

                                  Loot Heroes 2 קחשמ

2 רוביג ללש (Loot Heroes 2 ):

.םיבר םיביוא ינפמ וילע ןגהל ,ערה דשה תא שיגהל ץלאנו ןותחתה םלועב היה אוה ,רובי .םירקי םיעיבג ואיבהלו ירקיעה ביואה תא סיבהל ידכ המיחל ןייפמק תומד חלוש לשומה .תומוסק תולוכיהו תוחוכ תינוכסח הכירצ ,םיטישכתו םיעבטמ ףוסאל ,הזחה תא חתפ .אבצה לכ םע דדומתהל םירזוע ברקה לש הקיטקטו המכח היגטרטסא
" "