סימניות

משחק ברק רפוס התיכ באינטרנט

                                  Super Battle Squad קחשמ

ברק רפוס התיכ (Super Battle Squad):

.םיחרזאה ברקב הלהב סואכה תא רדסל םיצורו דחי םילבנה ,טלחומ סרה לש םויא תחת ריע .םישנאו םיניינב תילמיסקמה העיגפ Namesti ידכ עבט תונוסא שמתשהל רפוס םינוירב ,תו Kaz םיחצורה תרובח דומעל לוכי ימ םירוביגה תתיכ ירה רבילואו. .םיביוא סיבהל ךלש היגטרטסאה תא רוחבל ,םהלש לעה תולוכיב שמתשהל ות לכ דירפהלו הר
" "